Servicevoorwaarden – SleepBD

In het algemeen

Manzoku – handelend onder de naam SleepBD (“Sleepbdofficial.com”) is eigenaar en exploitant van deze Website. Dit document regelt uw relatie met Sleepbdofficial.com (“Website”). De toegang tot en het gebruik van deze website en de producten en diensten die beschikbaar zijn via deze website (gezamenlijk de “Diensten”) zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden en aankondigingen (de “Terms of Service”). Door gebruik te maken van de Services gaat u akkoord met alle servicevoorwaarden, zoals van tijd tot tijd door ons kan worden bijgewerkt. Controleer deze pagina regelmatig om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we hebben aangebracht in de Servicevoorwaarden.

Toegang tot deze website is tijdelijk toegestaan en wij behouden ons het recht voor om de Diensten zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als deze website om welke reden dan ook op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot bepaalde onderdelen of alle van deze website beperken.

Deze website kan links bevatten naar andere websites (de “Gekoppelde Sites”), die niet worden beheerd door Sleepbdofficial.com. Sleepbdofficial.com heeft geen controle over de gekoppelde sites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor hen of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik van hen. Uw gebruik van de gekoppelde sites is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en service op elke site.

Privacybeleid

Ons privacybeleid, waarin wordt uiteengezet hoe we uw gegevens zullen gebruiken, vindt u hier. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de daarin beschreven verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

Verboden

U mag deze website niet misbruiken. U zult niet: het plegen of aanmoedigen van een strafbaar feit; een virus, trojaans paard, worm, logische bom of ander materiaal dat kwaadaardig, technologisch schadelijk, in strijd met het vertrouwen of op enigerlei wijze beledigend of obsceen is, verzenden of verspreiden; elk aspect van de Dienst hacken; corrupte gegevens; andere gebruikers hinder veroorzaken; inbreuk maken op de rechten van de eigendomsrechten van een andere persoon; ongevraagd reclame- of promotiemateriaal te verzenden, gewoonlijk aangeduid als “spam”; of proberen de prestaties of functionaliteit van computerfaciliteiten van of toegankelijk via deze website te beïnvloeden. Het overtreden van deze bepaling zou een strafbaar feit zijn en Sleepbdofficial.com een dergelijke schending zal melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en uw identiteit aan hen bekendmaken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander merkgebonden materiaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van deze website of het downloaden van materiaal dat erop is geplaatst, of op een website die eraan is gekoppeld.

Intellectuele eigendom, software en inhoud

De intellectuele eigendomsrechten in alle software en inhoud (inclusief fotografische afbeeldingen) die u op of via deze website ter beschikking worden gesteld, blijven eigendom van Sleepbdofficial.com of haar licentiegevers en zijn beschermd door auteursrechtwetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten worden voorbehouden aan Sleepbdofficial.com en haar licentiegevers. U mag de inhoud die uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik wordt geleverd, opslaan, afdrukken en weergeven. Het is niet toegestaan om een van de inhoud of kopieën van de aan u geleverde inhoud of kopieën van de inhoud die op deze website wordt geleverd of die op deze website wordt aangeboden, te publiceren, te manipuleren, te verspreiden of anderszins te reproduceren, noch mag u dergelijke inhoud gebruiken in verband met een zakelijke of commerciële onderneming.

Verkoopvoorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling, biedt u aan om een product te kopen op en onder de volgende voorwaarden. Alle bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en bevestiging van de bestelprijs.

De verzendtijden kunnen variëren afhankelijk van de beschikbaarheid en onder voorbehoud van vertragingen als gevolg van vertragingen per post of overmacht waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.

Om een contract met Sleepbdofficial.com te kunnen sluiten, moet u ouder zijn dan 18 jaar en in het bezit zijn van een geldige creditcard of bankpas uitgegeven door een bank die voor ons aanvaardbaar is. Sleepbdofficial.com behoudt zich het recht voor om elk verzoek van u te weigeren. Als uw bestelling wordt geaccepteerd, zullen we u hiervan per e-mail op de hoogte stellen en zullen we de identiteit bevestigen van de partij met wie u een contract hebt gesloten. Dit zal meestal worden Sleepbdofficial.com of kan in sommige gevallen een derde partij. Wanneer een overeenkomst wordt gesloten met een derde partij Sleepbdofficial.com niet optreedt als agent of opdrachtgever, en de overeenkomst wordt gesloten tussen uzelf en die derde partij en zal onderworpen zijn aan de verkoopvoorwaarden die zij u leveren. Bij het plaatsen van een bestelling verbindt u zich ertoe dat alle gegevens die u ons verstrekt waar en nauwkeurig zijn, dat u een geautoriseerde gebruiker bent van de creditcard of betaalkaart die wordt gebruikt om uw bestelling te plaatsen en dat er voldoende middelen zijn om de kosten van de goederen te dekken. De kosten van buitenlandse producten en diensten kunnen fluctueren. Alle geadverteerde prijzen zijn onderhevig aan dergelijke wijzigingen.

a) Ons contract

Wanneer u een bestelling plaatst, ontvangt u een bevestigingsmail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling: deze e-mail is slechts een bevestiging en vormt geen acceptatie van uw bestelling. Een contract tussen ons zal niet worden gevormd totdat we u per e-mail de bevestiging sturen dat de goederen die u besteld hebben naar u zijn verzonden. Alleen de goederen die worden vermeld in de bevestigingsmail die op het moment van verzending wordt verzonden, worden opgenomen in het gevormde contract.

b) Prijzen en beschikbaarheid

Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat alle details, beschrijvingen en prijzen die op deze website worden weergegeven, juist zijn, kunnen er fouten optreden. Als we een fout in de prijs van de door u bestelde goederen ontdekken, zullen wij u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen en u de mogelijkheid geven om uw bestelling opnieuw te bevestigen tegen de juiste prijs of te annuleren. Als we geen contact met u kunnen opnemen, behandelen we de bestelling als geannuleerd. Als u annuleert en u al voor de goederen hebt betaald, ontvangt u een volledige terugbetaling.

Daarnaast worden de verzendkosten in rekening gebracht; deze extra kosten worden indien van toepassing duidelijk weergegeven en opgenomen in de “Totale kosten”.

c) Betaling

Na ontvangst van uw bestelling voeren we een standaard autorisatiecontrole uit op uw betaalkaart om ervoor te zorgen dat er voldoende middelen zijn om de transactie te uitvoeren. Zodra de goederen zijn verzonden en u een bevestigingsmail hebt ontvangen, wordt uw kaart afgeschreven nadat de autorisatie is ontvangen. Het geld dat u bij het afschrijven van uw kaart ontvangt, wordt gebruikt als tegenprestatie voor de waarde van de goederen die u hebt gekocht, zoals vermeld in de bevestigingsmail.

Garantie

SleepBD garandeert de kwaliteit van haar producten. Mocht u problemen ondervinden met onze producten voor de vervaldatum (zie fleslabel), aarzel dan niet om contact met ons op te nemen en wij zullen uw product gratis vervangen.

Retour- en restitutiebeleid

Als u niet helemaal tevreden bent met uw aankoop, laat het ons dan binnen 14 dagen na de aankoopdatum weten. Als u uw bestelde goederen wilt retourneren, heeft u 14 dagen de tijd om dit te doen. Na ontvangst van uw geretourneerde goederen, zullen we een terugbetaling starten naar uw oorspronkelijke betaalmethode.

Levering

Standaard levering is per koerier. Wij leveren meestal binnen 1-30 werkdagen. U ontvangt een e-mail wanneer uw bestelling is verzonden. We verzenden naar alle landen, behalve naar gesanctioneerde en risicolanden (bijvoorbeeld Afghanistan, China, Indonesië of Noord-Korea). Bekijk de volledige lijst op https://uit.stanford.edu/security/travel/high-risk-countries

Disclaimer van aansprakelijkheid

Het materiaal dat op deze website wordt weergegeven, wordt geleverd zonder enige garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de juistheid ervan. Tenzij uitdrukkelijk in strijd met de grootst mogelijke wettelijke Sleepbdofficial.com en haar leveranciers, sluiten aanbieders van inhoud en adverteerders uitdrukkelijk alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden uit die anders bij wet, common law of het recht van het eigen vermogen zouden kunnen worden geïmpliceerd en zijn niet aansprakelijk voor enige schade, met inbegrip van maar zonder beperking van directe, indirecte , bijzondere, daaruit voortvloeiende, bestraffende of incidentele schade, of schade voor verlies van gebruik, winst, gegevens of andere immateriële goederen, schade aan goodwill of reputatie, of de kosten van de aankoop van vervangende goederen en diensten, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik, het onvermogen om deze website of de gelinkte sites te gebruiken, te verbeteren of te laten gelden, ongeacht of deze schade te voorzien of in het contract was opgenomen , onrechtmatige daad, billijkheid, restitutie, bij wet, bij gewoonterecht of anderszins. Dit doet geen afbreuk aan de aansprakelijkheid van Sleepbdofficial.com voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van zijn nalatigheid, frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken, onjuiste voorstelling van zaken met betrekking tot een fundamentele kwestie of enige andere aansprakelijkheid die volgens het toepasselijke recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

Linken naar deze website

U mag een link naar onze homepage plaatsen, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en niet schadelijk is voor onze reputatie of er gebruik van maakt, maar u mag geen link tot stand brengen op een zodanige wijze dat elke vorm van associatie en goedkeuring van onze kant suggereert waar geen enkele goedkeuring voor bestaat. U mag geen link maken van een website die niet eigendom van u is. Deze website mag niet worden ingelijst op een andere site, noch mag u een link naar een ander deel van deze website plaatsen dan de startpagina. Wij behouden ons het recht voor om de koppelingsvergunning zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

Disclaimer met betrekking tot het eigendom van handelsmerken, afbeeldingen van persoonlijkheden en auteursrechten van derden

Behalve wanneer uitdrukkelijk tegendeel wordt aangegeven alle personen (inclusief hun namen en afbeeldingen), handelsmerken en inhoud, diensten en/of locaties van derden die op deze website staan, op geen enkele wijze zijn gekoppeld of verbonden met Sleepbdofficial.com en mag u niet vertrouwen op het bestaan van een dergelijke verbinding of aansluiting. Handelsmerken/namen op deze website zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren van handelsmerken. Wanneer naar een handelsmerk of merknaam wordt verwezen, wordt het uitsluitend gebruikt om de producten en diensten te beschrijven of te identificeren en is het op geen enkele wijze een bewering dat dergelijke producten of diensten worden onderschreven door of verbonden zijn met Sleepbdofficial.com.

Vergoeding

U stemt ermee in om Sleepbdofficial.com, haar directeuren, functionarissen, werknemers, consultants, agenten en gelieerde ondernemingen schadeloos te stellen, te verdedigen en onschadelijk te houden, van alle claims, aansprakelijkheid, schade en/of kosten van derden (inclusief, maar niet beperkt tot, juridische kosten) die voortvloeien uit uw gebruik van deze website of uw schending van de Servicevoorwaarden.

Variatie

Sleepbdofficial.com heeft te allen tijde en zonder kennisgeving het recht om de Diensten en/of enige pagina van deze website te wijzigen, te verwijderen of te wijzigen.

Nietigheid

Als een deel van de Servicevoorwaarden niet afdwingbaar is (inclusief een bepaling waarin we onze aansprakelijkheid aan u uitsluiten), zal de uitvoerbaarheid van enig ander deel van de Servicevoorwaarden niet worden beïnvloed door alle andere clausules die volledig van kracht en effect zijn. Voor zover een clausule/sub clausule of een deel van een clausule/sub clausule kan worden doorgesneden om het resterende deel geldig te maken, wordt de clausule dienovereenkomstig geïnterpreteerd. U stemt er ook mee in dat de clausule zodanig wordt rechtgezet en geïnterpreteerd dat deze sterk lijkt op de oorspronkelijke betekenis van de clausule /sub clausule zoals wettelijk is toegestaan.

Klachten

We hanteren een klachtenbehandelingsprocedure die we zullen gebruiken om geschillen op te lossen wanneer ze zich voor het eerst voordoen, laat het ons weten als u klachten of opmerkingen heeft.

Opheffing

Als u deze voorwaarden schendt en we geen actie ondernemen, hebben we nog steeds het recht om onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in een andere situatie waarin u deze voorwaarden schendt.

Volledige overeenkomst

De bovenstaande Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst van de partijen en vervangen alle voorgaande en gelijktijdige overeenkomsten tussen u en Sleepbdofficial.com. Elke ontheffing van een bepaling van de Servicevoorwaarden is alleen van kracht als een directeur van Sleepbdofficial.com schriftelijk en ondertekend wordt.